Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoane vizate:

Stimată doamnă /Stimate domn,

ASOCIATIA DEDEMAN (denumită în continuare „Asociația”), persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 8, judetul Bacău, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 26/17.08.2004, având codul de identificare fiscală 16749586, reprezentată legal de către președinte – GABRIELA DOROBĂȚ,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă punem la dispozitie acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@asociatiadedeman.ro .

1.Scopurile prelucrării datelor personale

Asociația prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri:

1. pentru a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, respectiv analizarea solicitării dumneavoastră de a primi un ajutor financiar pentru rezolvarea problemelor materiale de natură familială, locativă, socială, de sănătate, inclusiv pentru acordarea unor burse etc.;

2. executarea contractului încheiat cu dumneavoastră;

3. conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare);

4. satisfacerea unor interese legitime, precum cele în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale; cooperarea cu autoritățile publice; gestionarea și pregătirea rapoartelor interne; prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism;

5. în situația în care doriți să sustineți activitatea Asociației Dedeman (entitate nonprofit) prin completarea “Formularul 230- Cerere privind destinația sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” și optați pentru depunerea acestuia la Agenția Națională de Administrare Fiscală- ANAF prin intermediul nostru, vom prelucra datele dumneavoastră personale din Formularul 230 și din celelalte anexe completate, dacă este cazul, sau din celelalte documente întocmite (împuternicire, borderou) etc. pentru depunerea acestora la ANAF.
Vom pastra un exemplar din borderou ca dovada a faptului ca am depus formularele 230 la ANAF.
Vă informăm cu privire la faptul că puteți depune Formularul 230 și personal, în acest caz nu mai este necesar să prelucram noi datele dumneavoastră cu caracter personal.

6. prelucrăm datele dvs. personale pe care le colectăm de la dvs. (IP) atunci când vizitati site-ul nostru www.asociatiadedeman.ro pentru a monitoriza traficul și pentru îmbunatățirea site-ului. .

2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate, constau, în principal, în:

Datele menționate mai sus la pct. c și unele dintre cele prevăzute la pct. g, fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal.

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

Va puteti exprima consimtamantul prin completarea formularului de mai jos. Revocarea consimtamantului se va putea face oricand, printr-o cerere scrisa adresata noua prin posta sau prin email la adresele mentionate in prezenta informare, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Furnizarea datelor personale este necesară pentru ca Asociatia să poată gestiona solicitările primite cu privire la acordarea ajutorului material solicitat. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea acordarii sprijinului material solicitat/imposibiliatea incheierii contractului.

3. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:

Daca transmiteti Asociatiei Dedeman datele personale ale altor persoane fizice (membrii familiei, prepusii entitatii juridice din care faceti parte etc), va rugam sa le comunicati inainte de transmitere modalitatea in care Asociatia Dedeman intentioneaza sa prelucreze aceste date, asa cum este detaliat in prezentul document.

4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:

De asemenea, putem utiliza datele pentru initierea unor actiuni in justitie sau formularea de aparari in instanta, pentru a ne proteja drepturile sau le putem comunica persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Ca regulă, obținem date cu caracter personal direct de la dumneavoastră prin diverse modalitati, cum ar fi: depunerea documentelor (cereri, contracte, acte doveditoare ale situatiei personale, formularul 230) in format fizic la Sediul Asociatiei sau transmiterea acestora prin curier, transmiterea pe e-mail la adresa office@asociatiadedeman.ro .

Atunci cand optati sa depuneti documentele in format fizic la oricare punct de lucru DEDEMAN S.R.L. sau sa transmiteti pe e-mail la o adresa ce apartine DEDEMAN S.R.L., acestea vor fi redirectionate catre ASOCIATIA DEDEMAN, iar societatea DEDEMAN va avea calitatea de imputernicita a ASOCIATIEI DEDEMAN.

5. Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, drepturile cu privire la datele cu caracter personal pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

Nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

6. Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Asociatia va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Prezenta Nota de informare poate fi modificata/actualizata ori de cate ori consideram necesar, cu punerea la dispozitia persoanelor vizate a versiunilor actualizate prin afisarea pe site-ul/la sediul Asociatiei.

Descarca formularul de consimtamant


REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR

pentru elevii de liceu cu rezultate școlare foarte bune dar cu posibilități materiale reduse


CITEȘTE